Výrok rozhodnutia :

Slovak Asset Management, správ. spol., a.s.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-277-468 k č.sp.: NBS1-000-058-616

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kolektívnom investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek dohľadu a finančnej stability príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci súhlas podľa ustanovenia § 163 ods. 1 písm. c) zákona o kolektívnom investovaní správcovskej spoločnosti Slovak Asset Management, správ. spol., a. s., so sídlom Grösslingová 44, 811 09 Bratislava, IČO: 51 865 513 na voľbu osoby – Ing. Miloš Ješko, dátum narodenia xx.yy.zzzz, trvale bytom xxxxx – navrhovanej za člena predstavenstva správcovskej spoločnosti Slovak Asset Management, správ. spol., a. s. Podľa ustanovenia § 163 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska určuje správcovskej spoločnosti Slovak Asset Management, správ. spol., a. s. na voľbu člena predstavenstva lehotu 6 mesiacov od udelenia tohto predchádzajúceho súhlasu.