Výrok rozhodnutia :

A-FinAdvice s. r. o.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-067-435 k č.sp.: NBS1-000-011-982

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 38 ods. 1 zákona
č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnom sprostredkovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ukladá podľa ustanovenia § 39 ods. 1 písm. e) zákona o finančnom sprostredkovaní navrhovateľovi A-FinAdvice s.r.o., so sídlom Slnečná 928/29, 044 24 Poproč, IČO: 45 331 987, pokutu 100 eur (slovom: jednosto eur) za porušenie ustanovenia § 16 ods. 2 písm. e), veta za bodkočiarkou, bod 2. zákona o finančnom sprostredkovaní tým, že nepodal Národnej banke Slovenska návrh na zrušenie zápisu podriadeného finančného agenta xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx v registri Národnej banky Slovenska, v podregistri poistenia alebo zaistenia, podregistri kapitálového trhu a v podregistri poskytovania úverov do 30 dní od skončenia platnosti zmluvy uzavretej s uvedeným podriadeným finančným agentom t. j. do 30. januára 2017.