Výrok rozhodnutia : Všeobecná úverová banka, a.s.

Číslo rozhodnutia : ODT-5789/2014-1

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov m e n í  podľa ustanovenia § 18 ods. 15 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore  poistenia alebo zaistenia spoločnosti Všeobecná úverová banka, a.s., IČO: 31 320 155, so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, udelené rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. UDK - 057/2006/PAGP zo dňa 21. augusta 2006 tak, že ho rozširuje o sektor poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov. Spoločnosť Všeobecná úverová banka, a.s., IČO: 31 320 155, so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, je oprávnená vykonávať činnosť samostatného finančného agenta v sektoroch:
1. poistenia alebo zaistenia,
2. poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov.