Výrok rozhodnutia : Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-164-817 k č.sp.: NBS1-000-035-790

Útvar dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska, úsek obozretného dohľadu, ako útvar príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje Wüstenrot stavebnej sporiteľni, a. s. so sídlom Grösslingova 77, 824 68 Bratislava, IČO: 31 351 026 súhlas podľa ustanovenia § 9 ods. 4 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na zmenu stanov banky, ktorá bola schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 19. marca 2019.