Výrok rozhodnutia :

IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-293-204 k č.sp.: NBS1-000-061-930

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek dohľadu a ochrany finančného spotrebiteľa, ako útvar príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje
1. Spoločnosti Tatra Leasing, s.r.o., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 326 552, predchádzajúci súhlas podľa ustanovenia § 20d ods. 1 písm. d) zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na nadobudnutie kvalifikovanej účasti vo forme priameho podielu na základnom imaní a hlasovacích právach u spoločnosti IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o., so sídlom Mostová 2, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 745 804 tak, že tento podiel prekročí 50 % na základnom imaní a hlasovacích právach, čím sa stane jej dcérskou spoločnosťou.
2. Spoločnosti Tatra banka, a. s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 00 686 930, predchádzajúci súhlas podľa ustanovenia § 20d ods. 1 písm. d) zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na nadobudnutie kvalifikovanej účasti vo forme nepriameho podielu na základnom imaní a hlasovacích právach u spoločnosti IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o., so sídlom Mostová 2, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 745 804 tak, že tento podiel prekročí 50% na základnom imaní a hlasovacích právach,
3. Spoločnosti Raiffeisen CEE Region Holding GmbH, so sídlom Am Stadtpark 9, 1030 Viedeň, Rakúska republika, ID: 7814771, predchádzajúci súhlas podľa ustanovenia § 20d ods. 1 písm. d) zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na nadobudnutie kvalifikovanej účasti vo forme nepriameho podielu na hlasovacích právach u spoločnosti IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o., so sídlom Mostová 2, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 745 804 tak, že tento podiel prekročí 50 % na základnom imaní a hlasovacích právach,
4. Spoločnosti Raiffeisen RS Beteiligungs GmbH, so sídlom Am Stadtpark 9, 1030 Viedeň, Rakúska republika, ID: 6608566, predchádzajúci súhlas podľa ustanovenia § 20d ods. 1 písm. d) zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na nadobudnutie kvalifikovanej účasti vo forme nepriameho podielu na základnom imaní a hlasovacích právach u spoločnosti IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o., so sídlom Mostová 2, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 745 804 tak, že tento podiel prekročí 50 % na základnom imaní a hlasovacích právach,
5. Spoločnosti Raiffeisen Bank International AG, so sídlom Am Stadtpark 9, 1030 Viedeň, Rakúska republika, ID: 1607650, predchádzajúci súhlas podľa ustanovenia § 20d ods. 1 písm. d) zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na nadobudnutie kvalifikovanej účasti vo forme nepriameho podielu na základnom imaní a hlasovacích právach u spoločnosti IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o., so sídlom Mostová 2, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 745 804 tak, že tento podiel prekročí 50 % na základnom imaní a hlasovacích právach,
6. Spoločnosti RLB NÖ-Wien Sektorbeteiligungs GmbH, so sídlom Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-platz 1, 1020 Viedeň, Rakúska republika, ID: 5629551, predchádzajúci súhlas podľa ustanovenia § 20d ods. 1 písm. d) zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na nadobudnutie kvalifikovanej účasti vo forme nepriameho podielu na základnom imaní a hlasovacích právach u spoločnosti IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o., so sídlom Mostová 2, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 745 804 tak že tento podiel prekročí 10% na základnom imaní a hlasovacích právach, avšak nedosiahne a neprekročí 20% na základnom imaní a hlasovacích právach,
7. Spoločnosti Raiffeisenlandesbank Niederösterreich Wien AG, so sídlom Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-platz 1, 1020 Viedeň, Rakúska republika, ID: 4930720, predchádzajúci súhlas podľa ustanovenia § 20d ods. 1 písm. d) zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na nadobudnutie kvalifikovanej účasti vo forme nepriameho podielu na základnom imaní a hlasovacích právach u spoločnosti IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o., so sídlom Mostová 2, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 745 804 tak, že tento podiel prekročí 10% na základnom imaní avšak nedosiahne a neprekročí 20% na základnom imaní a prekročí 20 % na hlasovacích právach, avšak nedosiahne a neprekročí 30% na hlasovacích právach,
8. Spoločnosti Raiffeisen-Holding Niederösterreich-Wien registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung, so sídlom Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-platz 1, 1020 Viedeň, Rakúska republika, ID: 86550, predchádzajúci súhlas podľa ustanovenia § 20d ods. 1 písm. d) zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na nadobudnutie kvalifikovanej účasti vo forme nepriameho podielu na základnom imaní a hlasovacích právach u spoločnosti IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o., so sídlom Mostová 2, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 745 804 tak, že tento podiel prekročí 10 % na základnom imaní avšak nedosiahne a neprekročí 20% na základnom imaní a prekročí 20 % na hlasovacích právach, avšak nedosiahne a neprekročí 30% na hlasovacích právach,
v rámci jednej operácie na základe Zmluvy o prevode obchodného podielu zo dňa 7. mája 2021, uzavretej medzi spoločnosťami IMPULS-LEASING International GmbH, so sídlom Europaplatz 1 a, 4020 Linz, Rakúska republika, zapísaná v Obchodnom registri Obchodného súdu Viedeň pod reg. č. FN 314416 b a Raiffeisen-IMPULS- Holding GmbH, so sídlom Europaplatz 1 a, 4020 Linz, Rakúska republika, zapísaná v Obchodnom registri Obchodného súdu Viedeň pod reg. č. FN 258924 x, ako predávajúcimi a spoločnosťami Tatra-Leasing s.r.o., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 326 552 a Eurolease RE Leasing, s.r.o., so sídlom Černyševského 50, 851 01 Bratislava, IČO: 45 985 812, ako kupujúcimi, dôjde k prevodu obchodného podielu v spoločnosti IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o., so sídlom Mostová 2, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 745 804.
Národná banka Slovenska podľa § 20d ods. 6 zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje na vykonanie úkonu, na ktorý udeľuje predchádzajúci súhlas, lehotu od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia do 1. júna 2022.