Výrok rozhodnutia : Všeobecná úverová banka, a.s.

Číslo rozhodnutia : ODB-3629/2016-2

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje Všeobecnej úverovej banke, a.s. so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25, IČO: 31 320 155 súhlas podľa ustanovenia § 9 ods. 4 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na zmenu stanov banky, ktorá bola schválená na riadnom valnom zhromaždení konanom dňa 24. marca 2016.