Výrok rozhodnutia :

TotalMoney s.r.o.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-289-711 k č.sp.: NBS1-000-055-575

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 38 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnom sprostredkovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek dohľadu a finančnej stability príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dohľade“) ukladá podľa § 39 ods. 1 písm. b) zákona o finančnom sprostredkovaní samostatnému finančnému agentovi, spoločnosti TotalMoney s.r.o., so sídlom Levočská 866, 058 01 Poprad, IČO: 45 657 122, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 23317/P pokutu vo výške 200 eur (slovom dvesto eur) na základe zistení nedostatkov v činnosti spoločnosti TotalMoney s.r.o. dohľadom na diaľku, a to za: porušenie § 36 ods. 8 prvá veta zákona o finančnom sprostredkovaní v spojení s § 4 ods. 2 opatrenia Národnej banky Slovenska č. 16/2018 o predkladaní výkazov o vykonávaní finančného sprostredkovania a výkazov o vykonávaní finančného poradenstva (ďalej len „opatrenie NBS č. 16/2018“) tým, že spoločnosť TotalMoney s.r.o. nepredložila Národnej banke Slovenska ročný výkaz o vykonávaní finančného sprostredkovania podľa stavu k 31.12.2019, za obdobie od 01.01.2019 do 31.12.2019, a to do troch mesiacov od skončenia roku 2019.