Výrok rozhodnutia : Usability Engineering Center s. r. o.

Číslo rozhodnutia : č. z.: 100-000-296-557, k č. sp.: NBS1-000-054-419

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek dohľadu a ochrany finančného spotrebiteľa, ako útvar príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov u d e ľ u j e spoločnosti Usability Engineering Center s. r. o., so sídlom Mikovíniho 8, 917 01 Trnava, IČO: 46 963 774, podľa ustanovenia § 64 ods. 1 zákona č. 492/2009 Z. z. o  platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov povolenie na poskytovanie platobných služieb podľa ustanovenia § 2 ods. 1 písm. g) a h), a to
-         platobnej iniciačnej služby a
-         služby informovania o platobnom účte.

Prvými členmi štatutárneho orgánu platobnej inštitúcie sú:
Ing. Juraj Malečka, narodený dňa xx. xx. xxxx, trvalý pobyt: Jazdecká ulica 8782/15, 917 08 Trnava,
Mgr. Jana Malečková, narodená dňa xx. xxxx. xxxx, trvalý pobyt: Jazdecká ulica 8782/15, 917 08 Trnava,
Ing. Gabriel Cseri, narodený dňa xx. xxxx xxxx, trvalý pobyt: Lesná 929/21, 900 44 Tomášov.

Prvými členmi dozornej rady platobnej inštitúcie sú:
Mgr. Martin Karlubík, narodený dňa xx. xx. xxxx, trvalý pobyt: Javorová 7810/84A, 917 05 Trnava,
Ing. Ľubomír Kovačik, narodený dňa xx. xx. xxxx, trvalý pobyt: Ulica Lipová 8573/4A, 917 05 Trnava,
Ľubomír Šarkὄzy, narodený dňa xx. xx. xxxx, trvalý pobyt: Ulica Jána Hajdóczyho 922/96, 917 01 Trnava.