Výrok rozhodnutia :

CC Omikron s.r.o.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-298-871 k č.sp.: NBS1-000-062-835

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 135 ods. 3 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch“), útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek dohľadu a finančnej stability príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje spoločnosti CC Omikron s.r.o., so sídlom: Mýtna 48, 811 07 Bratislava, IČO: 53 724 836, LEI: 097900CAKA0000034507 podľa ustanovenia článku 23 (1) v spojení s článkom 20 (2) Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2017/1129 zo 14. júna 2017 o prospekte, ktorý sa má uverejniť pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie na regulovanom trhu, a o zrušení smernice 2003/71/ES (ďalej len „nariadenie o prospekte“) v spojení s ustanovením § 120 ods. 1 zákona o cenných papieroch Dodatok č. 1 zo dňa 27. júla 2021 vzťahujúci sa k prospektu zo dňa 9. júla 2021 schválenému rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. z.: 100-000-296-409 k č. sp.: NBS1-000-062-332 zo dňa 12. júla 2021 pre dlhopisy spoločnosti CC Omikron s.r.o., so sídlom: Mýtna 48, 811 07 Bratislava, IČO: 53 724 836, LEI: 097900CAKA0000034507 s názvom Dlhopisy CC Omikron 2026 vydávané v predpokladanej celkovej menovitej hodnote 9 000 000 eur. Dodatok č. 1 zo dňa 27. júla 2021 je prílohou tohto rozhodnutia.