Výrok rozhodnutia : Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

Číslo rozhodnutia : ODT-1197/2013-1

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 193 ods. 4 zákona   č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení zákona č. 547/2011 Z. z. (ďalej len „zákon o kolektívnom investovaní"), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004    Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje spoločnosti Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., so sídlom Tomášikova 48,  832 65 Bratislava, IČO: 35 820 705 (ďalej len „spoločnosť AM SLSP, správ. spol., a.s."), podľa § 163 ods. 1 písm. k) zákona o kolektívnom investovaní predchádzajúci súhlas na zmenu štatútu ňou spravovaného podielového fondu s názvom Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Realitný fond, o.p.f. Podľa § 174 ods. 4 písm. c) zákona o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska schvaľuje zmenu štatútu podielového fondu s názvom Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Realitný fond, o.p.f. (ďalej len „podielový fond") v článku VIII  a XI. Návrh štatútu podielového fondu v úplnom znení zo dňa 22.1.2013 je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.

Podľa § 163 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska určuje spoločnosti AM SLSP, správ. spol., a.s. na zmenu štatútu podielového fondu lehotu 3 mesiace od udelenia tohto predchádzajúceho súhlasu.