Výrok rozhodnutia : VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s. r. o.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-120-620 k č.sp.: NBS1-000-027-314

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom, ako útvar príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje spoločnosti VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s. r. o., so sídlom Vajnorská 98, 831 04 Bratislava, IČO: 31 341 438, predchádzajúci súhlas podľa ustanovenia § 20d ods. 1 písm. a) zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na vymenovanie pána Ing. Jána Šuniara za prokuristu. Národná banka Slovenska podľa ustanovenia § 20d ods. 6 zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje na vykonanie úkonu, na ktorý udeľuje tento predchádzajúci súhlas, lehotu tri mesiace od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.