Výrok rozhodnutia :

SWAN Mobile, a.s.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-308-199 k č.sp.: NBS1-000-063-902

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek dohľadu a ochrany finančného spotrebiteľa, ako útvar príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje spoločnosti SWAN Mobile, a. s., so sídlom Landererova 12, 811 09 Bratislava, IČO: 35 680 202,podľa ustanovenia § 79a ods. 10 v spojení s ustanovením § 66 ods. 1 písm. b) zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predchádzajúci súhlas na ustanovenie Mgr. Jany Valovičovej, za vedúceho zamestnanca zodpovedného za výkon vnútornej kontroly poskytovateľa platobných služieb v obmedzenom rozsahu.