Výrok rozhodnutia :

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-147-657 k č.sp.: NBS1-000-031-742

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kolektívnom investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci súhlas podľa ustanovenia § 163 ods. 1 písm. k) zákona o kolektívnom investovaní správcovskej spoločnosti Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., so sídlom Tomášikova 48, 832 65 Bratislava, IČO: 35 820 705 na zmenu štatútu ňou spravovaného podielového fondu s názvom Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Realitný fond, o.p.f. Podľa ustanovenia § 174 ods. 5 písm. c) zákona o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska schvaľuje zmenu štatútu podielového fondu s názvom Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Realitný fond, o.p.f. - v článku IV. bode 1 v prvej vete; v článku IV. bode 2; v článku V. bode 1 v poslednej vete; v článku V. bode 2 v písm. c) v poslednej vete; v článku V. bode 3 sa vypúšťa písm. a) a mení sa číslovanie nasledujúcich písmen; v článku V. bode 3 písm. c); v článku V. bode 6 písm. b) v poslednej vete; v článku V. bode 8 sa vypúšťa písm. b); v článku VI. bode 5; v článku VI. bode 5 písm. c); v článku VI. bode 5 sa dopĺňa nové písm. g); v článku VII. bode 2; v článku VIII. sa vypúšťa bod 13 a mení sa číslovanie nasledujúcich bodov; v článku XI. bode 2; v článku XI. bode 3. Návrh štatútu podielového fondu s názvom Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Realitný fond, o.p.f. v úplnom znení, schválený predstavenstvom správcovskej spoločnosti Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., dňa 12. októbra 2018, je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia. Podľa ustanovenia § 163 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska určuje správcovskej spoločnosti Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., na zmenu štatútu podielového fondu s názvom Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Realitný fond, o.p.f. lehotu tri mesiace od udelenia tohto predchádzajúceho súhlasu.