Výrok rozhodnutia :

365.invest, správ. spol., a. s.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-300-203 k č.sp.: NBS1-000-057-665

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o kolektívnom investovaní), útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek dohľadu a finančnej stability príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje podľa ustanovenia § 121 ods. 1 zákona o kolektívnom investovaní spoločnosti 365.invest, správ. spol., a. s., so sídlom so sídlom Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 31 621 317 povolenie na vytvorenie verejného špeciálneho fondu s názvom Inovatívny o. p. f. - 365.invest, správ. spol., a. s. Verejný špeciálny fond s názvom Inovatívny o. p. f. - 365.invest, správ. spol., a. s. (ďalej len podielový fond Inovatívny) má formu otvoreného podielového fondu a je vytvorený na dobu neurčitú. Depozitárom podielového fondu Inovatívny o. p. f. je 365.bank, a. s., so sídlom Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 31 340 890.II. Národná banka Slovenska, úsek dohľadu a finančnej stability podľa ustanovenia § 121 ods. 11 písm. e) zákona o kolektívnom investovaní schvaľuje štatút podielového fondu Inovatívny zo dňa 4. augusta 2021. Štatút podielového fondu Inovatívny v znení zo dňa 4. augusta 2021 tvorí prílohu tohto rozhodnutia. Štatút podielového fondu Inovatívny je súčasťou predajného prospektu podielového fondu Inovatívny.