Výrok rozhodnutia :

JUST Credit j.s.a.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-278-279 k č.sp.: NBS1-000-059-036

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek dohľadu a ochrany finančného spotrebiteľa, ako útvar príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje spoločnosti Anthropos, s.r.o., so sídlom Kupeckého 3, 821 08 Bratislava, IČO: 45 689 873, predchádzajúci súhlas podľa ustanovenia § 20d ods. 1 písm. d) zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na nadobudnutie kvalifikovanej účasti vo forme priameho podielu na základnom imaní a hlasovacích právach u spoločnosti JUST Credit j. s. a., so sídlom Konventná 5, 811 03 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO: 52 055 809 tak, že tento podiel prekročí 10% na základnom imaní a hlasovacích právach, avšak nedosiahne a neprekročí 20% na základnom imaní a hlasovacích právach, v rámci jednej operácie postupom podľa Zmluvy o budúcej zmluve o kúpe cenných papierov, uzavretej dňa 28. januára 2020 medzi aktuálnym akcionárom Milanom Cuninkom, trvale bytom Šinkovské 38/A, 831 07 Bratislava, dátum narodenia 16. júl 1983 a spoločnosťou Anthropos, s.r.o., so sídlom Kupeckého 3, 821 08 Bratislava, IČO: 45 689 873, na základe ktorej dôjde k prevodu akcií v spoločnosti JUST Credit j. s. a., so sídlom Konventná 5, 811 03 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO: 52 055 809.
Národná banka Slovenska podľa § 20d ods. 6 zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje na vykonanie úkonu, na ktorý udeľuje predchádzajúci súhlas, lehotu jeden rok od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.