Výrok rozhodnutia : Všeobecná úverová banka, a.s.

Číslo rozhodnutia : ODT-2457/2014-1

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje spoločnosti Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155 podľa § 125c ods. 2 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov v spojení s § 125 ods. 2 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov:
Dodatok č. 1 k základnému prospektu zo dňa 3.3.2014 vzťahujúci sa k prospektu cenného papiera vypracovanému ako základný prospekt dňa 6.5.2013 pre hypotekárne záložné listy spoločnosti Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155 vydávané v rámci ponukového programu, schválenému rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. ODT-5149//2013-1 zo dňa 16.5.2013. Dodatok č. 1 k základnému prospektu zo dňa 3.3.2014 je prílohou tohto rozhodnutia.