Výrok rozhodnutia : VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.

Číslo rozhodnutia : ODT-6706/2013-1

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011  Z. z. o kolektívnom investovaní v znení zákona č. 547/2011 Z.z. (ďalej len „zákon o kolektívnom investovaní"), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje spoločnosti VÚB Asset Management, správ. spol., a.s., so sídlom Mlynské Nivy 1, Bratislava, IČO: 35 786 272 (ďalej len „správcovská spoločnosť VÚB AM") podľa § 163 ods. 1 písm. k) zákona o kolektívnom investovaní predchádzajúci súhlas na zmenu štatútu ňou spravovaného podielového fondu s názvom VÚB AM KONZERVATÍVNE PORTFÓLIO, otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. Podľa § 174 ods. 4 písm. c) zákona o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska schvaľuje zmenu štatútu podielového fondu s názvom VÚB AM KONZERVATÍVNE PORTFÓLIO, otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. (ďalej len „podielový fond") v článku H2 a v článku K). Návrh štatútu podielového fondu v úplnom znení zo dňa 5. júna 2013 je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.

Podľa § 163 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska určuje správcovskej spoločnosti na zmenu štatútu podielového fondu lehotu 3 mesiace od udelenia tohto predchádzajúceho súhlasu.