Výrok rozhodnutia : Zbiňovec Robert

Číslo rozhodnutia : ODT-7274/2013-4

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 38 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnom sprostredkovaní"), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ukladá podľa ustanovenia § 39 ods. 5 písm. b) zákona o finančnom sprostredkovaní vedúcemu zamestnancovi samostatného finančného agenta COFIDIS, a.s., Suché mýto 1, 811 03 Bratislava, IČO: 36 816 337: Robert Zbiňovec, r. č. xxxxxxxx, bytom Šumperská 31/10, 971 01 Prievidza, zastúpený Mgr. Janou Bezekovou, advokátkou zapísanou v zozname SAK pod č. 4248, so sídlom Kýčerského 7, 811 05 Bratislava, na základe plnomocenstva zo dňa 13.11.2013 pokutu 100 eur (slovom: jednosto eur) za porušenie ustanovenia § 36 ods. 9 prvej vety zákona o finančnom sprostredkovaní tým, že do 31. marca 2013 nepredložil Národnej banke Slovenska správu o vykonávaní funkcie za rok 2012.