Výrok rozhodnutia :

AEGON, d.s.s, a.s.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-176-237 k č.sp.: NBS1-000-038-309

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu podľa § 113 ods. 1 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o starobnom dôchodkovom sporení“), útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek obozretného dohľadu príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dohľade nad finančným trhom“) udeľuje predchádzajúci súhlas podľa § 52 ods. 1 písm. c) zákona o starobnom dôchodkovom sporení spoločnosti AEGON, d.s.s., a.s., so sídlom Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava, IČO: 35 902 612, na zvolenie osoby – JUDr. Branislava Chynoradského, dátum narodenia XXXX, trvalý pobyt XXXX, štátna príslušnosť XXXX - za člena dozornej rady spoločnosti AEGON, d.s.s., a.s.