Výrok rozhodnutia : Silverside, a. s.

Číslo rozhodnutia : č. z.: 100-000-029-971 k č. sp.: NBS1-000-008-923

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom ako útvar príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  (ďalej len „zákon o dohľade") udeľuje spoločnosti Silverside, a. s.,  IČO:50 052 560, so sídlom: Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov,  zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka č.: 6261/B (ďalej len „účastník konania") podľa § 20d ods. 1 písm. a) zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o spotrebiteľských úveroch") predchádzajúci súhlas na vymenovanie pána Bc. Andreja Turňu, narodeného xx. xx. xxxx, trvalý pobyt: Tri Vody I 14002/2, 900 45 Malinovo, štátna príslušnosť: Slovenská republika, za vedúceho útvaru vnútornej kontroly účastníka konania. Národná banka Slovenska podľa § 20d ods. 6 zákona o spotrebiteľských úveroch určuje veriteľovi na vykonanie úkonu, na ktorý udeľuje predchádzajúci súhlas, lehotu tri mesiace od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. Ak v určenej lehote nebude vykonaný úkon, na ktorý bol udelený predchádzajúci súhlas, uplynutím tejto lehoty predchádzajúci súhlas zaniká.