Výrok rozhodnutia : VOLKSBANK Slovensko, a. s.

Číslo rozhodnutia : ODB-1214/2013

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje VOLKSBANK Slovensko, a. s.   so sídlom Vysoká 9, 810 00 Bratislava, IČO: 17 321 123 predchádzajúci súhlas podľa ustanovenia § 9 ods. 4 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na ustanovenie Ing. Štefana Barnu do funkcie vedúceho zamestnanca.