Výrok rozhodnutia :

Trejding s. r. o.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-289-161 k č.sp.: NBS1-000-060-031

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek dohľadu a finančnej stability príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje podľa ustanovenia § 18 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov spoločnosti Trejding s. r. o. so sídlom Štúrova 41, 949 01 Nitra, Slovenská republika, IČO 53 162 072 povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu.