Výrok rozhodnutia : KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Číslo rozhodnutia : ODT-13064/2012-1

Národná   banka   Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 48 ods. 3 zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poisťovníctve"), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci súhlas spoločnosti: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, so sídlom Štefánikova 17, 811 05 Bratislava, IČO: 31 595 545 (ďalej len „poisťovňa"), podľa ustanovenia § 45 ods. 1 písm. c) zákona o poisťovníctve na voľbu osoby - JUDr. Zuzana Mihóková, r. č. xxxxxx/xxxx, trvale bytom Tupého 25/A, 831 01 Bratislava - za členku predstavenstva. Poisťovňa je v zmysle ustanovenia § 45 ods. 15 zákona o poisťovníctve povinná zvoliť osobu - JUDr. Zuzana Mihóková, r. č. xxxxxx/xxxx, trvale bytom Tupého 25/A, 831 01 Bratislava - za členku predstavenstva v lehote šiestich mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.