Výrok rozhodnutia : IAD Investments, správ. spol., a.s.

Číslo rozhodnutia : ODT-13371/2012-1

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011  Z. z. o kolektívnom investovaní v znení zákona č. 547/2011 Z. z. (ďalej len „zákon o kolektívnom investovaní"), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje spoločnosti IAD Investments, správ. spol., a.s., so sídlom Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava, IČO: 17 330 254 (ďalej len „správcovská spoločnosť") podľa § 163 ods. 1 písm. k) zákona o kolektívnom investovaní predchádzajúci súhlas na zmenu štatútu ňou spravovaného podielového fondu s názvom Protected Equity 1, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. Podľa § 174 ods. 4 písm. c) zákona o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska schvaľuje zmenu štatútu podielového fondu s názvom Protected Equity 1, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „podielový fond") v úvode štatútu, v článku A., článku B., článku C., článku D., článku E., článku F., článku G., článku I. Vypúšťa sa článok J., pôvodný článok K. sa mení na článok J., zároveň sa mení nový článok J. a Príloha č. 2 štatútu. Návrh štatútu podielového fondu v úplnom znení zo dňa 21. septembra 2012 je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia. Podľa § 163 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska určuje správcovskej spoločnosti na zmenu štatútu podielového fondu lehotu 3 mesiace od udelenia tohto predchádzajúceho súhlasu.