Výrok rozhodnutia :

Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s.

Číslo rozhodnutia : ODT-11159/2015-1

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kolektívnom investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci súhlas podľa § 163 ods. 1 písm. h) zákona o kolektívnom investovaní na vrátenie povolenia podľa § 28 zákona o kolektívnom investovaní na spravovanie štandardných podielových fondov a európskych štandardných fondov udelené spoločnosti Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s., so sídlom Pribinova 10, 811 09 Bratislava, IČO: 35 803 525 rozhodnutím Úradu pre finančný trh č. UFT-001/2000/KISS zo dňa 24. novembra 2000, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 7. decembra 2000, zmenené rozhodnutím Úradu pre finančný trh č. GRUFT-146/2005/KISS zo dňa 28. novembra 2005, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 1. decembra 2005 a rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. OPK-2742/2007-PLP zo dňa 12. februára 2008, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 13. februára 2008. Podľa § 163 ods. 6 zákona o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska určuje správcovskej spoločnosti Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. na vrátenie povolenia podľa § 28 zákona o kolektívnom investovaní na spravovanie štandardných podielových fondov a európskych štandardných fondov lehotu 6 mesiacov od udelenia tohto predchádzajúceho súhlasu.