Výrok rozhodnutia : Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s.

Číslo rozhodnutia : č.z.:100-000-173-876 k č.sp.: NBS1-000-037-446

Útvar dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska, úsek obozretného dohľadu, ako útvar príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje  Wüstenrot stavebnej sporiteľni, a. s. so sídlom Grösslingova 77, 824 68 Bratislava, IČO: 31 351 026 predchádzajúci súhlas podľa ustanovenia § 9 ods. 4 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na zvolenie Ing. Mariána Hrotku, PhD. za člena predstavenstva a ustanovenie do funkcie vedúceho zamestnanca.