Výrok rozhodnutia : Vavrušová Martina

Číslo rozhodnutia : ODT-3579/2014

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 38 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnom sprostredkovaní"), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ukladá podľa ustanovenia § 39 ods. 5 písm. b) zákona o finančnom sprostredkovaní vedúcemu zamestnancovi samostatného finančného agenta S.A.R., s.r.o., IČO: 45 453 527, Legionárska 7158/5, Trenčín: Martina Vavrušová, r. č. xxxxxx/xxxx, Lúčna 524, 913 21 Trenčianska Turná, pokutu 100 eur (slovom: jednosto eur) za porušenie ustanovenia § 29 ods. 6 prvej vety zákona o finančnom sprostredkovaní tým, že do 30. januára 2014 nepredložil Národnej banke Slovenska správu o plnení povinností samostatného finančného agenta uvedených v § 29 ods. 1 a 2 zákona o finančnom sprostredkovaní za rok 2013.