Výrok rozhodnutia : VB LEASING Sprostredkovateľská s. r. o.

Číslo rozhodnutia : ODT-6318/2013-3

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 38 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnom sprostredkovaní"), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ukladá podľa ustanovenia § 39 ods. 1 písm. b) zákona o finančnom sprostredkovaní samostatnému finančnému agentovi: VB LEASING Sprostredkovateľská s. r. o., IČO: 45 579 962, Košická 49, 821 08 Bratislava pokutu 50 eur (päťdesiat eur) za porušenie ustanovenia § 36 ods. 8 prvej vety zákona o finančnom sprostredkovaní tým, že do 31. marca 2013 nepredložil Národnej banke Slovenska výkaz o vykonávaní finančného sprostredkovania podľa stavu k 31. decembru 2012.