Výrok rozhodnutia :

Social Financing SK, s. r. o.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-293-901 k č.sp.: NBS1-000-061-924

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 135 ods. 3 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch“), útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek dohľadu a finančnej stability príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje
spoločnosti Social Financing SK, s. r. o. so sídlom Tomášikova 48, 832 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 52 840 107, LEI: 097900CAKA0000035186 podľa ustanovenia článku 20 (2) Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2017/1129 zo 14. júna 2017 o prospekte, ktorý sa má uverejniť pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie na regulovanom trhu, a o zrušení smernice 2003/71/ES (ďalej len „nariadenie o prospekte“) v spojení s ustanovením § 120 ods. 1 zákona
o cenných papieroch prospekt zo dňa 23. júna 2021 vypracovaný ako jeden dokument podľa ustanovení článku 6 nariadenia o prospekte pre dlhopisy spoločnosti Social Financing SK, s. r. o. so sídlom Tomášikova 48, 832 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 52 840 107, LEI: 097900CAKA0000035186 s názvom Dlhopisy Social Financing SK, s. r. o. v predpokladanej sume menovitých hodnôt dlhopisov 10 000 000 EUR, s menovitou hodnotou jedného dlhopisu 1 000 EUR, s identifikačným kódom ISIN SK4000019410, s výnosom stanoveným počas prvých ôsmich rokov odo dňa vydania úrokovým výnosom vo výške 0,15 % p. a. (výnosové obdobie od 30. júla 2021 do 30. júla 2029) a počas deviateho a desiateho roku odo dňa vydania úrokovým výnosom vo výške 1,40 % p. a. (výnosové obdobie od 30. júla 2029 do 30. júla 2031), s dňom vydania 30. júla 2021 a so splatnosťou 30. júla 2031. Prospekt zo dňa 23. júna 2021 je prílohou tohto rozhodnutia.