Výrok rozhodnutia :

3Comm s.r.o.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-018-793 k č.sp.: NBS1-000-005-076

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie
a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje
podľa ustanovenia § 18 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní
a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov spoločnosti 3Comm s.r.o., so sídlom: Palisády 50, 811 06 Bratislava, IČO: 36 721 565 povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov.