Výrok rozhodnutia : Vágner Juraj

Číslo rozhodnutia : ODT–11623/2014-1

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje podľa ustanovenia § 18 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnom sprostredkovaní") žiadateľovi: Juraj Vágner, trvale bytom Plynárenská 3A, 821 09 Bratislava, r. č.: xxxxxxx/xxxx povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu.