Výrok rozhodnutia : Consumer Finance Holding, a. s.

Číslo rozhodnutia : č. z.: 100-000-035-390 k č. sp.: NBS1-000-009-937

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom ako útvar príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dohľade") udeľuje spoločnosti Consumer Finance Holding, a. s., so sídlom Hlavné námestie 12, 060 01 Kežmarok, IČO: 35 923 130 (ďalej len „účastník konania") predchádzajúci súhlas podľa ustanovenia § 20d ods. 1 písm. a) zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o spotrebiteľských úveroch") na zvolenie Ing. Jaroslava Kisku za člena štatutárneho orgánu. Národná banka Slovenska podľa § 20d ods. 6 zákona o spotrebiteľských úveroch určuje veriteľovi na vykonanie úkonu, na ktorý udeľuje predchádzajúci súhlas lehotu tri mesiace od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.