Výrok rozhodnutia :

PROXENTA Finance, o.c.p., a.s.

Číslo rozhodnutia : ODT-10008-2/2011

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje podľa § 55 ods. 1 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch“) na základe žiadosti zakladateľov spoločnosti Pavla Kožíka, r.č. xxxx/xxxx, trvalý pobyt xyz, Ing. Martina Škodáčka, r.č. xxxx/xxxx, trvalý pobyt xyz a Mgr. Renáty Domčekovej, r.č.xxxx/xxxx, trvalý poby txyz, povolenie na poskytovanie investičných služieb, ktorým sa podľa § 54 ods. 2 zákona o cenných papieroch povoľuje vznik obchodníka s cennými papiermi s obchodným menom PROXENTA Finance, o.c.p., a.s., so sídlom Röntgenova 26, 851 01 Bratislava, IČO v súčasnosti ešte nepridelené, a výkon činnosti tohto obchodníka s cennými papiermi v rozsahu vymedzenom v tomto povolení a za podmienok uložených týmto povolením.
Podľa § 54 ods. 2 v spojení s § 59 ods. 2 a 3 zákona o cenných papieroch Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom (ďalej len „Národná banka Slovenska“), povoľuje spoločnosti PROXENTA Finance, o.c.p., a.s., poskytovanie investičných služieb a výkon investičných činností podľa § 6 ods. 1 písm. a), b), e) a g) zákona o cenných papieroch a poskytovanie vedľajších služieb podľa § 6 ods. 2 písm. a) a d) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k finančným nástrojom podľa § 5 ods. 1 písm. a), b) a c), zákona o cenných papieroch, t.j.:

1. prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov vo vzťahu k finančným nástrojom:

a) prevoditeľné cenné papiere,
b) nástroje peňažného trhu,
c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania,

2. vykonanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom:

a) prevoditeľné cenné papiere,
b) nástroje peňažného trhu,
c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania,

3. investičné poradenstvo vo vzťahu k finančným nástrojom:

a) prevoditeľné cenné papiere,
b) nástroje peňažného trhu,
c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania,

4. umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom:

a) prevoditeľné cenné papiere,
b) nástroje peňažného trhu,
c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania,

5. úschova a správa finančných nástrojov na účet na účet klienta, vrátane držiteľskej správy , a súvisiacich služieb, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek vo vzťahu k finančným nástrojom:

a) prevoditeľné cenné papiere,
b) nástroje peňažného trhu,
c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania,

6. vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tieto spojené s poskytovaním investičných služieb.

Predsedom predstavenstva spoločnosti PROXENTA Finance, o.c.p., a.s. je Ing. Rastislav Sádecký, r.č. 650715/6513, trvalý pobyt Lotyšská 5185/46, 821 06 Bratislava.

Členmi dozornej rady spoločnosti PROXENTA Finance, o.c.p., a.s. sú:
1. Pavol Kožík, r.č. 761219/7076, trvalý pobyt Krížna ul. č. 4092/34, 811 07 Bratislava,
predseda dozornej rady,
2. Karol Irrgang, r.č. 810813/9039, trvalý pobyt Lesná 16/74, 076 61 Bačkov,
3. Mgr. Soňa Žákovičová, r.č. 836106/6571, trvalý pobyt Spádova 1154/3, 926 01 Sereď.