Výrok rozhodnutia :

365.invest, správ. spol., a. s.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-309-696 k č.sp.: NBS1-000-064-236

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o kolektívnom investovaní), útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek dohľadu a finančnej stability príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov u d e ľ u j e podľa ustanovenia § 163 ods. 1 písm. q) zákona o kolektívnom investovaní spoločnosti 365.invest, správ. spol., a. s., so sídlom Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 31 621 317 predchádzajúci súhlas na zlúčenie otvorených podielových fondov s názvom Dlhopisový dlhodobý o. p. f. – 365.invest, správ. spol., a. s. (ďalej len zanikajúci fond DD) do otvoreného podielového fondu s názvom Dlhopisový krátkodobý o. p. f. – 365.invest, správ. spol., a. s. (ďalej len nástupnícky fond DK) spravovaných správcovskou spoločnosťou 365.invest, správ. spol., a. s. Depozitárom zanikajúceho fondu DD aj nástupníckeho fondu DK je spoločnosť 365.bank, a. s., so sídlom Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 31 340 890. I. Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek dohľadu a finančnej stability v zmysle ustanovenia § 180 ods. 10 písm. e) zákona o kolektívnom investovaní schvaľuje zmenu štatútu nástupníckeho fondu DK: v článku A. sa vkladá nový odsek 9.; pôvodný odsek 9. sa označuje ako odsek 10.; v článku G. sa mení odsek 4.; v článku H. sa mení odsek 2.; v časti v článku I. sa menia odseky 19., 20. a 23.; články J. a K. sa nahrádzajú novým znením a v článku L. sa menia odseky 4. a 5. II. Štatút nástupníckeho fondu DK v znení zo dňa 3. septembra 2021 je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.III. Podľa ustanovenia § 163 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska určuje správcovskej spoločnosti 365.invest, správ. spol., a. s. na zlúčenie zanikajúceho fondu DD s nástupníckym fondom DK lehotu 6 mesiacov od udelenia tohto predchádzajúceho súhlasu.