Výrok rozhodnutia :

Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-294-113 k č.sp.: .: NBS1-000-059-823

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o kolektívnom investovaní), útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek dohľadu a finančnej stability príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z.z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov u d e ľ u j e podľa ustanovenia § 163 ods. 1 písm. q) zákona o kolektívnom investovaní spoločnosti Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. so sídlom Mlynské Nivy 1,
820 04 Bratislava, IČO: 35 786 272 (ďalej aj správcovská spoločnosť Eurizon Asset Management Slovakia alebo účastník konania) predchádzajúci súhlas na zlúčenie štandardných podielových fondov s názvom MAGNIFICA EDÍCIA I, otvorený podielový fond Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. (ďalej len zanikajúci fond ME1), MAGNIFICA EDÍCIA III, otvorený podielový fond Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. (ďalej len zanikajúci fond ME3) a EDÍCIA SVET, otvorený podielový fond Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. (ďalej len zanikajúci fond ESV) do štandardného podielového fondu s názvom MIX 30, otvorený podielový fond Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. spravovaných správcovskou spoločnosťou Eurizon Asset Management Slovakia.
I. Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek dohľadu
a finančnej stability udeľuje podľa ustanovenia § 84 ods. 1 zákona o kolektívnom investovaní v spojení s ustanovením § 180 ods. 10 písm. f) bod 1. zákona o kolektívnom investovaní správcovskej spoločnosti Eurizon Asset Management Slovakia povolenie na vytvorenie štandardného fondu s názvom MIX 30, otvorený podielový fond Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Štandardný fond s názvom MIX 30, otvorený podielový fond Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. (ďalej len nástupnícky fond M30), ktorý sa vytvorí zlúčením zanikajúceho fondu ME1, zanikajúceho ME3 a zanikajúceho fondu ESV, má formu otvoreného podielového fondu
a je vytvorený na dobu neurčitú.
II. Depozitárom zanikajúceho fondu ME1, zanikajúceho fondu ME3, zanikajúceho fondu ESV a nástupníckeho fondu M30 je spoločnosť Všeobecná úverová banka, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25, IČO: 313 20 155.
III. Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek dohľadu
a finančnej stability v zmysle ustanovenia § 85 ods. 1 písm. e) zákona o kolektívnom investovaní v spojení s ustanovením § 180 ods. 10 písm. f) bod 1. zákona o kolektívnom investovaní schvaľuje štatút nástupníckeho fondu M30 v znení zo dňa 24.5.2021. Štatút nástupníckeho fondu M30 v znení zo dňa 24.5.2021 tvorí prílohu tohto rozhodnutia. Štatút nástupníckeho fondu M30 v znení zo dňa 24.5.2021 je súčasťou predajného prospektu nástupníckeho fondu M30.
IV. Podľa ustanovenia § 163 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska určuje správcovskej spoločnosti Eurizon Asset Management Slovakia
na zlúčenie zanikajúceho fondu ME1, zanikajúceho fondu ME3 a zanikajúceho fondu ESV do novovytvoreného nástupníckeho fondu M30, ktorý sa zlúčením vytvorí, lehotu
6 mesiacov od udelenia tohto predchádzajúceho súhlasu.