Výrok rozhodnutia : INVISION Capital Management a. s.

Číslo rozhodnutia : ODT-12850/2012-1

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje podľa ustanovenia § 18 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnom sprostredkovaní") spoločnosti: INVISION Capital Management a. s., so sídlom Majakovského 9, 811 04 Bratislava, IČO: 46 635 998, povolenie na vykonávanie činnosti finančného poradcu v sektore kapitálového trhu.