Výrok rozhodnutia :

Pisák Miloš, MUDr.

Číslo rozhodnutia : ODT-9459/2016-1

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie
a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov m e n í podľa ustanovenia § 18 ods. 15 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov MUDr. Milošovi Pisákovi, trvale bytom: Udavské 277, 067 31 Udavské, r. č. XXXXXXXXXX povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia a v sektore prijímania vkladov udelené rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. UDK-091/2007/PAGF zo dňa 3. januára 2007 a zmenené rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. ODT-13658-1/2010 zo dňa 29. novembra 2010 tak, že ho zužuje o sektor prijímania vkladov. MUDr. Miloš Pisák, trvale bytom: Udavské 277, 067 31 Udavské, r. č. XXXXXXXXXX je oprávnený vykonávať činnosť samostatného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia.