Výrok rozhodnutia :

Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-274-172 k č.sp.: NBS1-000-057-953

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kolektívnom investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek dohľadu a finančnej stability príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov u d e ľ u j e predchádzajúci súhlas podľa ustanovenia § 163 ods. 1 písm. k) zákona o kolektívnom investovaní správcovskej spoločnosti Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. so sídlom Mlynské Nivy 1, 820 04 Bratislava, IČO: 35 786 272 na zmenu štatútu podielového fondu s názvom EDÍCIA SVET, otvorený podielový fond Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Podľa ustanovenia § 174 ods. 5 písm. c) zákona o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska schvaľuje zmenu štatútu podielového fondu s názvom EDÍCIA SVET, otvorený podielový fond Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. tak, že v článku D) sa menia body 3. až 11 a v článku K) sa mení bod 3. a bod 9. Návrh štatútu podielového fondu s názvom EDÍCIA SVET, otvorený podielový fond Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. v úplnom znení zo dňa 26. januára 2021 je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia. Podľa ustanovenia § 163 ods. 6 zákona o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska určuje správcovskej spoločnosti Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. na zmenu štatútu podielového fondu s názvom EDÍCIA SVET, otvorený podielový fond Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. lehotu 3 mesiace od udelenia tohto predchádzajúceho súhlasu.