Výrok rozhodnutia :

Finančné centrum, a.s.

Číslo rozhodnutia : ODT-9457/2016-1

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov m e n í podľa ustanovenia § 18 ods. 15 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektoroch poistenia alebo zaistenia, kapitálového trhu, prijímania vkladov, poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov a doplnkového dôchodkového sporenia spoločnosti Finančné centrum, a.s., so sídlom Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36 341 592 udelené rozhodnutiami Národnej banky Slovenska č. UDK-031/2006/PAGP zo dňa 7. júna 2006, UDK-017/2006/SPO zo dňa 8. novembra 2006, OPK-3164/2007-PLP zo dňa 30. novembra 2007 a ODT-14276-1/2010 zo dňa 21. decembra 2010 tak, že ho zužuje o sektor poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov. Spoločnosť Finančné centrum, a.s. so sídlom Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica, IČO : 36 341 592, je oprávnená vykonávať činnosť samostatného finančného agenta v sektoroch : 1. poistenia alebo zaistenia
2. kapitálového trhu
3. prijímania vkladov
4. doplnkového dôchodkového sporenia