Výrok rozhodnutia :

POISTISA, s.r.o.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-292-268 k č.sp.: NBS1-000-061-168

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek dohľadu a finančnej stability príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje podľa ustanovenia § 18 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní
a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov spoločnosti POISTISA s.r.o., so sídlom Bajkalská 22, 821 09 Bratislava, IČO: 47 935 642 povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia.