Výrok rozhodnutia : VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-265-712 k č.sp.: NBS1-000-055-810

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu podľa § 113 ods. 1 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o starobnom dôchodkovom sporení"), útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek dohľadu a ochrany finančného spotrebiteľa (ďalej len „Národná banka Slovenska") ako útvar príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 1 ods. 2, § 1 ods. 3 písm. a) v spojení s § 5 ods. 1 a 2, § 16 ods. 1 a 2 a § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci súhlas podľa § 52 ods. 1 písm. g) zákona o starobnom dôchodkovom sporení spoločnosti VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., so sídlom Mlynské Nivy 1, 820 04 Bratislava, IČO: 35 903 058 (ďalej len „účastník konania"), na zmenu štatútu dôchodkového fondu s názvom „INDEX, indexový negarantovaný dôchodkový fond VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s." (ďalej len „štatút"), v rámci ktorej sa v obsahu štatútu mení názov článku J) a znenie celého článku J), ktoré sa nahrádza novými odsekmi 1 až 3; v článku K) sa mení odsek 4, v znení ako je uvedené v úplnom znení návrhu štatútu dôchodkového fondu s názvom „INDEX, indexový negarantovaný dôchodkový fond VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s." doručenom Národnej banke Slovenska dňa 15. decembra 2020, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia, a to na základe žiadosti účastníka konania o udelenie predchádzajúceho súhlasu zo dňa 3. decembra 2020 č. záznamu 100-000-263-147.

Národná banka Slovenska podľa § 52 ods. 12 zákona o starobnom dôchodkovom sporení určuje účastníkovi konania na vykonanie úkonu, na ktorý sa udeľuje tento predchádzajúci súhlas, lehotu 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

štatút_DF_INDEX_VÚB Generali_DSS_ 122020.pdf [.pdf, 302.7 kB]

https://www.nbs.sk/_img/Documents/_Dohlad/ODP_rozhodnutia/štatút_DF_INDEX_VÚB Generali_DSS_ 122020.pdf