Výrok rozhodnutia :

VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-310-473 k č.sp.: NBS1-000-061-882

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu podľa § 113 ods. 1 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o starobnom dôchodkovom sporení“), útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek dohľadu a ochrany finančného spotrebiteľa, príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovení § 1 ods. 2, § 1 ods. 3 písm. a) v spojení s ustanoveniami § 5 ods. 1 a 2, § 16 ods. 1 a 2 a § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dohľade nad finančným trhom“),
u d e ľ u j e p r e d c h á d z aj ú c i s ú h l a s podľa § 52 ods. 1 písm. a) zákona o starobnom dôchodkovom sporení spoločnosti Generali Česká pojišťovna a.s., so sídlom Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 452 72 956 (ďalej len „žiadateľ“ alebo „účastník konania“) na nadobudnutie priameho podielu na základnom imaní a na hlasovacích právach vo výške 50 % v jednej operácii priamo v dôchodkovej správcovskej spoločnosti VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 820 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 903 058, a to na základe žiadosti účastníka konania zo dňa 18. júna 2021 č. záznamu 100-000-293-208.
V súlade s ustanovením § 52 ods. 12 zákona o starobnom dôchodkovom sporení určuje Národná banka Slovenska účastníkovi konania lehotu šesť mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia na vykonanie úkonu, na ktorý bol tento predchádzajúci súhlas udelený.