Výrok rozhodnutia : VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.

Číslo rozhodnutia : ODT-1457/2013-1

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa  § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení zákona č. 547/2011 Z.z. (ďalej len „zákon o kolektívnom investovaní"), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje podľa § 30 ods. 4 zákona o kolektívnom investovaní spoločnosti VÚB Asset Management, správ. spol., a.s., so sídlom Mlynské Nivy 1, 820 04 Bratislava 24, IČO: 35 786 272 (ďalej len „správcovská spoločnosť") zmenu povolenia na činnosť správcovskej spoločnosti udelené rozhodnutím Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 002/2000/SS zo dňa 3. apríla 2000, zmenené  rozhodnutím Úradu pre finančný trh č. GRUFT-060/2004/KISS zo dňa 8. júla 2004, rozhodnutím  Národnej banky Slovenska č. OPK-6266/2008-PLP zo dňa  13. mája 2008 a rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. ODT-3685-1/2011 zo dňa 3. júna 2011 spočívajúcu vo vypustení činnosti: riadenie portfólia tvoreného jedným alebo viacerými finančnými nástrojmi v súlade s poverením klienta na základe zmluvy o riadení portfólia oddelene od portfólia iných klientov vo vzťahu k finančným nástrojom podľa § 5 ods. 1 písm. a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania a d) futures, swapy, forwardy týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách (zákon o cenných papieroch) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papierov"). Zmena povolenia na činnosť správcovskej spoločnosti schválená týmto rozhodnutím nadobúda účinnosť dňom právoplatnosti tohto rozhodnutia.