Výrok rozhodnutia : KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Číslo rozhodnutia : ODT-214/2013-1

Národná   banka   Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 48 ods. 3 zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poisťovníctve"), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje podľa ustanovenia § 45 ods. 1 písm. h) zákona o poisťovníctve spoločnosti KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, so sídlom Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava, IČO: 00 585 441 (ďalej len „poisťovňa KOOPERATIVA") predchádzajúci súhlas na vykonávanie finančného sprostredkovania v sektore poistenia alebo zaistenia pre finančnú inštitúciu Poisťovňa Cardif Slovakia, a.s., so sídlom Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava, IČO: 36 534 978.
Podľa ustanovenia § 45 ods. 15 zákona o poisťovníctve Národná banka Slovenska určuje poisťovni KOOPERTIVA lehotu šesť mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia o udelení predchádzajúceho súhlasu na vykonanie úkonu, na ktorý bol tento predchádzajúci súhlas udelený.