Výrok rozhodnutia :

CEMMAC a.s.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-299-247 k č.sp.: NBS1-000-062-912

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 135 zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o cenných papieroch), útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek dohľadu a finančnej stability príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z.z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s c h v a ľ u j e podľa ustanovenia § 117 ods. 3 zákona o cenných papieroch návrh povinnej ponuky na prevzatie akcií emisie ISIN CS0009007752 cieľovej spoločnosti CEMMAC a.s., so sídlom Cementárska 14/14, 914 42 Horné Srnie IČO: 31 412 106 navrhovateľovi spoločnosti CEMMAC a.s. v znení, ktoré je prílohou tohto rozhodnutia. Spoločnosti CEMMAC a.s. vznikla povinnosť uskutočniť povinnú ponuku na prevzatie vlastných akcií podľa ustanovenia § 170 ods. 3 v spojení s ustanovením § 119 zákona o cenných papieroch na základe rozhodnutia riadneho valného zhromaždenia zo dňa 23.6.2021 o ukončení obchodovania s akciami spoločnosti CEMMAC a.s. na regulovanom trhu burzy cenných papierov.