Výrok rozhodnutia : Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s.

Číslo rozhodnutia : č.z.:100-000-025-148 k č.sp.: NBS1-000-004-953

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje Wüstenrot stavebnej sporiteľni, a. s. so sídlom Grösslingova 77, 824 68 Bratislava, IČO: 31 351 026 predchádzajúci súhlas podľa ustanovenia § 9 ods. 4 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na zvolenie Mag. Geralda Haslera za člena dozornej rady.