Výrok rozhodnutia : VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Číslo rozhodnutia : ODT-11528/2013-3

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu podľa § 113 ods. 1 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o starobnom dôchodkovom sporení"), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci súhlas podľa § 52 ods. 1 písm. c) zákona o starobnom dôchodkovom sporení spoločnosti VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 820 04 Bratislava, IČO: 35 903 058 (ďalej len „dôchodková správcovská spoločnosť VÚB Generali") na zvolenie osoby - Alexander Resch, narodený dňa xx. xx.xxxx, trvalý pobyt Rr. Deshmoret e 4 Shkurtit, kompl. Green Park, kulla 1, ap. 64, 1001 Tirana, Albánsko navrhovanej za člena dozornej rady dôchodkovej správcovskej spoločnosti VÚB Generali.