Výrok rozhodnutia : VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Číslo rozhodnutia : ODT-11749/2013-3

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu podľa § 113 ods. 1 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o starobnom dôchodkovom sporení"), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dohľade") udeľuje predchádzajúci súhlas podľa § 52 ods. 1 písm. c) zákona o starobnom dôchodkovom sporení spoločnosti VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 820 04 Bratislava, IČO: 35 903 058 (ďalej len „dôchodková správcovská spoločnosť VÚB Generali") na zvolenie osoby - Ing. Vladimír Bezděk M.A., narodený dňa xx. xxx xxxx, trvalý pobyt Krátka 811, 252 29 Dobřichovice, Česká republika - navrhovanej za člena dozornej rady dôchodkovej správcovskej spoločnosti VÚB Generali.