Výrok rozhodnutia : ABC Solutions, s. r. o.

Číslo rozhodnutia : ODT-9964/2012-1

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 147/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje podľa ustanovenia § 18 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnom sprostredkovaní") spoločnosti: ABC Solutions, s. r. o., so sídlom Kultúrna 19, 821 04 Bratislava, IČO: 46 845 011, povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektoroch:
1. poistenia alebo zaistenia,
2. poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov.