Výrok rozhodnutia :

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-297-595 k č.sp.: NBS1-000-061-473


Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o kolektívnom investovaní), útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek dohľadu a finančnej stability príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov u d e ľ u j e podľa ustanovenia § 163 ods. 1 písm. k) zákona o kolektívnom investovaní správcovskej spoločnosti Tatra Asset Management, správ. spol., a. s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 35 742 968 predchádzajúci súhlas na zmenu štatútu podielového fondu s názvom Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., RealitnýFond II. o.p.f. Podľa ustanovenia § 174 ods. 5 písm. c) zákona o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska schvaľuje zmenu štatútu podielového fondu s názvom Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., RealitnýFond II. o.p.f. nasledovne: v článku 5. sa menia body 5.8., 5.9., dopĺňa sa nový bod 5.11., v článku 20. sa menia body 20.4. a 20.5. I. Návrh štatútu podielového fondu s názvom Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., RealitnýFond II. o.p.f. v úplnom znení zo dňa 18. mája 2021 je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia. II. Podľa ustanovenia § 163 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska určuje správcovskej spoločnosti Tatra Asset Management, správ. spol., a. s. na zmenu štatútu podielového fondu s názvom Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., RealitnýFond II. o.p.f. lehotu 3 mesiace od udelenia tohto predchádzajúceho súhlasu.